реактивен артрит

Антибиотична профилактика за реактивен артрит

Аз съм на 33 години. Страдам от болки в ставите и ги чувствам не толкова подвижни (като сковани). Лекарите ми поставиха диагноза «реактивен артрит» и ми обясниха, че това е следствие от гноен абсцес на сливиците, който лекувах в болнична обстановка с пеницилин през април тази година. През септември ми оперираха сливиците, но болките и непр...

Реактивният артрит засяга хора от всяка възраст

При­чи­на­та за въз­ник­ва­не на ре­ак­ти­вен ар­т­рит не е на­пъл­но изяс­не­на. За­се­га се знае, че за то­ва е от­го­вор­но вза­и­мо­дей­с­т­ви­е­то на ге­не­тич­но пред­раз­по­ло­же­на имун­на сис­те­ма с оп­ре­де­ле­ни ин­фек­ци­оз­ни аген­ти. Той е хро­нич­на фор­ма на ар­т­рит, ко­я­то се ха­рак­те­ри­зи­ра със след­ни­те три осо­бе­нос­ти:

- въз­па­ле­ние на ста­ви­те, ко­е­то се раз­ви­ва ед­на до три сед­ми­ци след пре­кар­ва­не на пи­ко­чно-по­ло­ва или чрев­на ин­фек­ция;
- въз­па­ле­ние на очи­те, ка­то най-чес­то за­сег­на­та е ...

Билки помагат при болни стави

Не се тревожете прекалено, защото обикновено реактивният артрит се развива стадийно и преминава от само себе си.
Той е една от най-разпространените форми на артрита и се предизвиква от наскоро прекарано инфекциозно заболяване, например един месец след прекарана ангина или грип, се засягат и някои стави. Това заболяване се различава от ревматоидния и остеоартрита. Между другото, и други инфекции могат да предизвикат усложнения в ставите - някои чревни, както и такива, предаващи се по полов път. 

По принцип не всички инфектирани стави развиват артрит, а са...