БИБЛИОТЕКА

Обжалване на експертни решения на ТЕЛК: Процедура, срокове, документи

Решенията на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), които осъществяват експертиза на трайно намалената работоспособност могат да се обжалват пред Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), както и по съдебен ред.

Лечение с Тоцилизумаб (Роaктемра)

Тоцилизумаб е медикамент (Интерлевкин-6-рецепторен блокер), който пронадлежи към групата на биологичните болестопроменящи антиревматични лекарствени продукти (бБПАРЛ).

Лечение с Упадацитиниб (Ринвок)

Упадацитиниб е „малка молекула“, която действа, като блокира ензими, известни като кинази на Janus (JAK), като по този начин повлиява възпалението при възпалителните ставни заболявания.

Лечение с Устекинумаб (Стелара)

Устекинумаб е медикамент, който принадлежи към групата на биологичните болестопроменящи антиревматични лекарствени продукти (бБПАРЛ).

Лечение с Хидроксихлороквин (МориВид, Плакенил)

Какво е Хиндроксихлороквин?

Това е медикамент, който първоначално е разработен за лечение и профилактика на малария. С течение на времето е установено и положителното му действие при пациенти с ревматологични заболявания.

Лечение с Цертолизумаб (Цимзия)

Цертулизумаб е медикамент, който принадлежи към групата на така наречените блокери на тумор-некрозис фактор (TNF-Блокери), които от своя страна са част от биологичните болестопроменчщи антиревматични лекарствени продукти (бБПАРЛ).

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА БИОПОДОБНИТЕ ЛЕКАРСТВА

Биоподобните лекарства! Какво представляват? Това генерици ли са? Имат ли едно и също действие, като биологичните медикаменти? На тези и още много въпроси се дава отговор в брошурата, която публикуваме по-долу.
Тя е създадена с мисъл за хората, които имат потребност от информация за биоподобните лекарства.
Настоящата публикация е част от съвместната инициатива на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България и
доц.д-р Божидар Ивков в рамките на постоянната програма за информираност на хората с ревматоидни заболявания.

ЗА РЕВМАТОИДНИЯ АРТРИТ

Според инициативата на Американската фондация на хора с ревматоидни заболявания, 2 февруари е обявен като ден за по-голяма информираност за РА – най-разпространеното ревматоидно заболяване. Това е ден, когато хората с РА и техните организации се опитват да насърчават информираността и образованието за същността и последиците от РА.

В тази връзка и в контекста на непрекъснато действащата „Програма за информираност“ на ОПРЗБ, създадохме този малък материал, посветен на РА. Това е болест, обвита в множество митове и неразбране, често дори е подценявана.