Устав

Устав

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

“ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ С РЕВМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ”

 

(Приет на Учредително събрание на Сдружението на 01.11.2010 г.)

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Сдружение “Организация на пациентите с ревматологични заболявания вБългария”, наричано по-долу за краткост “Сдружението”, е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява дейност в обществена полза в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и този Устав.

Чл. 2. Наименованието на Сдружението е “Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България”. Наименованието на Сдружението се изписва допълнително и на латиница по следния начин:  Bulgarian Organization forpatients with rheumatology diseases.

Чл. 3. Сдружението е доброволна, независима, неполитическа и самоуправляваща се гражданска организация с нестопанска цел.

Чл. 4. За постигане на целите си и разширяване на дейността си Сдружението може да открива клонове, действащи на територията на страната. Тези клонове осъществяват дейността си в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ІІ . СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. Седалището на Сдружението е в гр. София. Адресът на управление на Сдружението е: гр. София, Столична община, район “Изгрев”, ж.к. “Дианабад”, бл. 9, ет. 5, ап. 20.

Чл. 6. Сдружението се учреява за неопределен срок.

 

IIІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

 

Чл. 7. Сдружението се създава за постигане на следните цели, а именно:

1) Защита на правата и законните интереси на хората, страдащи от ревматологични заболявания;

2) Разпространяване на всякаква информация, свързана със здравословните проблеми, породени от ревматологични заболявания;

3) Популяризиране на Сдружението с оглед широка обществена осведоменост за здравословните и психологически проблеми на хората, страдащи от ревматологични заболявания;

4) Интеграция и преодоляване на социалната дискриминация на болните от ревматологични заболявания;

5) Обучение на специалисти във връзка с диагностициране и лечение на болните от ревматологични заболявания;

6) Осигуряване осъществяването на пълноценни социални контакти и отношения както между хората, страдащи от ревматологични заболявания, така и между пациентите с ревматологични заболявания и компетентните държавни органи и институции;

7) Осигуряване на 100 % държавно финансиране на пациентите, страдащи от ревматологични заболявания, включиително и не само на лекарства, лекарствени продукти и всякакви други медикаменти, диагностика, лечение, консултации и рехабилитации, доболнична, болнична и извънболнична помощ, превенция на ревматологичните заболявания и други в тази връзка;

8 ) Превенция, ранно и навременно диагностициране и лечение на ревматологични заболявания;
9) Изграждане на просветна, здравна и социална система в България за хората, страдащи от ревматологични заболявания.

Чл. 8. Сдружението ще използва следните средствата за постигане целите по чл. 7, а именно:

1) Организиране на обществени дискусии, конференции, семинари, кръгли маси, пресконференции и всякакви други мероприятия;

2)  Осъществяване на сътрудничество с държавни и общински органи и инстутуции, включително и всички останали трети физически и юридически лица;

3) Установяване и поддържане на сътрудничество със сродни организации в чужбина и участие в дейността на европейски и други международни организации, работещи по проблемите на хората,  страдащи от ревматологични заболявания;
4)  Участие в национални и в международни проекти и програми;

5)  Обучение на хора, страдащи от ревматологични заболявания;

6) Предоставяне безплатно по най-добрия, безпристрастен и ползотворен начин на най-необходимите съвети и информация за наличната терапия у нас и по света на хора, страдащи от ревматологични заболявания.

Чл. 9. Сдружението има за предмет на дейност: “Осъществяване на дейност в полза на пациентите, заболели от ревматологични заболявания; осъществяване на преки консултации, поддържане на кореспонденция и открита телефонна линия по проблемите на ревматологични заболявания; издаване, публикуване и разпространение, включително и превод на специализирана литература, включително и не само брошури, книги, дипляни, периодични издания (вестник), засягащи всички страни на ревматологични заболявания, без реализиране на печалба; участие с научно-популярни програми чрез средствата за масово осведомяване: печат, радио, телевизия и други; организиране и финансиране на други позволени от закона дейности, свързани с целите на Сдружението”.

Чл. 10 (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната й дейност, без да разпределя печалба, а именно: издателска дейност, покупко-продажба на литература, аудио и видео материали, организиране на образователни курсове.

(2) Получените приходи от допълнителната стопанска дейност по ал. 1 се използва за постигане на поставените в  този Устава цели.

IV. ЧЛЕНСТВО – ВЪЗНИКВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Чл. 11. Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, заболяло от ревматологично заболяване или роднина по права линия без ограничения в степените или по сребрена линия до четвърта степен включително на такова лице, както и съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство с лице, заболяло от ревматологично заболяване.

Тези лица трябва да приемат настоящия Устав и да желаят да работят за постигане целите на Сдружението.

Чл. 12 (1) Всяко лице, което отговаря на условията по чл. 11 от Устава и желае на членува в Сдружението подава до Управителния съвет писмена молба-декларация по образец, в която, декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.

(2) Член на Управителния съвет провежда среща – събеседване с желаещия да членува в Сдружението, след като резюлира молбата-декларация, че кандидатът отговаря на условията по чл. 11 от Устава. Приемането на кандидата за член на Сдружението се извършва с решение на Управителния съвет.

(3)  Лицето се счита за член на Сдружението, считано от датата, на която е взето решението на Управителния съвет за това.

 

Чл. 13. Решението за приемане на нов член на Сдружението се взема от Управителния съвет с мнозинство 2/3 от всички членове.

Чл. 14. Членството в Сдружението се прекратява:

1) с едностранно волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението;

2)  със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3)  с изключване;

4)  при отпадане;

5) при  прекратяване  на Сдружението;

6) при накърняване авторитета на Сдружението;

 

Чл. 15. (1) При прекратяване на членството в Сдружението по чл. 14, ал. 1 от Устава, напускащият член следва да изпрати писмена покана до Управителния съвет на Сдружението. Членството се счита прекратено с изтичането на двуседмичен срок от подаването на молбата до Управителния съвет.

(2) При прекратяване на членството по чл. 14, ал. 1, напускащият член не се освобождава и следва да изпълни всички свои задължения, възникнали преди прекратяването на членството му, освен ако изрично и писмено не е договорено друго.

 

Чл. 16 (1) Изключването на член на Сдружението е дисциплинарна мярка, която се налага при или по повод  системно нарушаване на разпоредбите на Устава, при или по повод нарушаване на обществения ред и добрите нрави, с което пряко или косвено се засяга или накърнява доброто име на Сдружението, при или по повод използване на дейсността и/или имуществото  на Сдружението за лична изгода, при незачитане на правата и законните интереси на който и да е на Сдружението, както и при всяко друго поведение, несъвместимо с целите на Сдружението.

(2) Изключването се извършва с на решение на Управителния съвет на Сдружението, прието с мнозинство 2/3 от всички членове.

Чл. 17 (1) Всеки член отпада от Сдружението, при системно неучастие в дейността на Сдружението или поради невнасяне на установените имуществени вноски, ако и когато внасянето на такива е предвидено.

(2) В случаите по ал. 1 членственото правоотношение се прекратява, когато обствоятелствата по ал. 1 са констатирани с писмено решение на Управителния съвет.

(3) Решението за отпадане на член, поради системно неучастие в дейността на Сдружението се взема от Управителния съвет. Решението на Управителния съвет подлежи на обжалване пред Общото събрание.

 

VПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл. 18. Всеки член на Сдружението има право:

1.  да участва в Общото събрание и в управлението на Сдружението;

2. да участва в обсъждането и гласуването на всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението, свободно да прави предложения и да изразява мнението си;

3. на един глас при гласуването;

4. на достъп до информация за дейността   на Сдружението;

5.  да ползва материалната база на Сдружението;

6.  да участва в организираните форуми, семинари и конференции от Сдружението;

7. да присъства на сбирките на местните поделение-клонове на Сдружението.

Чл. 19. Всеки член е длъжен:

1) да се запознае със съдържанието на настоящия Устав и да спазва неговите правила;

2) да зачита и изпълнява, както и да не осуетява по каккъвто и да е начин изпълнението на взетите от органите на Сдружението решения;

3) да работи активно и честно за осъществяване на целите на Сдружението и да защитава неговите интереси;

4) да не използва името и дейността на Сдружението за цели, противоречащи на Устава, професионалната етика, добрите нрави и закона;

5) да прави вноски, ако и когато това предвидено в Устава или решение на Общото събрание.

VI. УСТРОЙСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 20. Органи на Сдружението са:

1. Общото събрание и

2.  Управителен съвет (управителен орган).

1. ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове.

Чл. 22. Общото събрание на Сдружението:

а/ изменя и допълва Устава на Сдружението;

б/ променя наименованието на Сдружението;

в/ избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

г/ взема решение за откриване и закриване на клонове на Сдружението;

д/ взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

е/ приема бюджета на Сдружението;

ж/ приема отчета за дейността на Управителния съвет;

з/ взема решение за участие в други организации;

и/ взема мотивирано решение за безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ;

й/ взема решения относно дължимостта и размера на членския внос, както и решения за извършване на парични всноски от членовете на Сдружението;

к/ отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

л/ взема и други решения, предвидени в Устава и такива, които по закон спадат в кръга на правомощията на Общото събрание.

Чл. 23. Общото събрание провежда редовни и извънредни заседания, които се свикват от Управителния съвет.

Чл. 24 (1) Редовните заседания на Общо събрание се  свикват от Управителния съвет веднъж годишно.

(2) Управителния съвет е длъжен да свика заседание на Общото събрание най – късно до изтичане на съответната година.

Чл. 25. Общото събрание избира измежду своите членове координатор, чиято единствена функция е да ръководи заседанията на Общото събрание.

Чл. 26 (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, в която се посочва дневният ред, датата, часът и мястото за провеждането му, както и по чия инициатива се свиква и възможността за провеждане на заседанието при условията на чл. 29.

(2) Писмената форма се смята спазена и когато уведомяването е отправено по телекс, телефакс, e-mail или друго техническо средство, което изключва възможността за неточното му възпроизвеждане.

Чл. 27. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 28. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него присъстват или са представлявани поне половината от членовете на Сдружението.

Чл. 29. При липсата на кворум заседанието може да се проведе на същото място, един час по-късно от първоначално обявения час, независимо от броя на явилите се членове или представители.

Чл. 30 (1) Извънредни заседания се свикват от Управителния съвет по искане на една трета от членовете на Сдружението.

(2) Ако Управителния съвет в месечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.

Чл. 31. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 22, б. “а”, “б”, “д”, и “и”– с мнозинство 2/3 от всички членове.

Чл. 32 (1) Общото събрание избира член, който изготвя протоколите от проведените заседания на Общото събрание и ги подрежда в специално създадени за целта книги.

(2) Ръководещият заседанията на Общото събрание /координатора/ и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

2. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 33. Управителният орган на Сдружението е Управителният съвет /УС/, който действа в съответствие с решенията на Общото събрание и се състои от 5 (пет) лица– Председател, двама Заместник председатели и двама Секретари.

Чл. 34 (1) Членовете на Управителния съвет са членове на Сдружението и се избират от Общото събрание за срок от пет години.

(2) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани неограничено.

Чл. 35 (1) Управителният съвет избира от своя състав Председател, двама Заместник Председатели и двама Секретари.

(2) Функцията на Председателя на Управителния съвет е да свиква и ръководи заседанията на УС, както и да наблюдава изпълнението на целите на Сдружението.

(3) Заместник председателят, по писмено възлагане на Председателя на УС, изпълнява неговите функции или част от тях, в случаите, в които Председателят на Управителния съвет отсъства или е в невъзможност да ги изпълнява. Двамата Заместник председатели изпълняват функциите си заедно и поотделно.

(4) Секретарят води деловодството, съхранява архива, отговаря за опазване и завеждане на имуществото на Сдружението. Двамата Секретари изпълняват функциите си заедно и поотделно.

Чл. 36. Управителният съвет:

а/ приема и изключва членове на Сдружението;

б/ определя основните насоки за развитие и програма за дейността на Сдружението;

в/ осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

г/ разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;

д/ подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и начините за неговото разходване;

е/ подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

ж/ определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;

и/ свиква Общото събрание на Сдружението на редовни и извънредни заседания;

й/ извършва ликвидацията при прекратяване на Сдружението или определя трето лице         за ликвидатор;

к/ определя адреса на Сдружението;

л/ приема други вътрешни актове;

м/ взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

Чл. 37. Членството в Управителния съвет се прекратява по решение на Общото събрание при:

а/ подаване на молба пред Общото събрание за отказ от членство в УС;

б/ подаване на молба пред Общото събрание за отказ от членство в Сдружението;

в/ влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;

г/ фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година;

д/ смърт;

е/ лишаване от членство по решение на Общото събрание, когато са извършени действия против интересите на Сдружението и съществени нарушения на Устава и вътрешните актове.

Чл. 38. Управителният съвет се свиква на редовно заседание и ръководи от неговия Председател най-малко веднъж в годината, а при необходимост – на извънредни заседания.

Чл. 39 (1) Председателят на УС е длъжен да свика заседание на УС най-късно до изтичане на съответната година.

(2) Ако Председателят не свика заседание на УС в определения в предходната алинея срок, то може да се свика от всеки един от членовете на УС.

(3) Свикването става чрез писмена покана, включваща проект за дневния ред, връчена най-малко седем дни преди деня на заседанието.

(4) Писмената форма се смята за спазена и когато уведомяването е отправено по телекс, телефакс, e-mail или друго техническо средство, което изключва възможността за неточното му възпроизвеждане.

Чл. 40 (1) Извънредни заседания се свикват  при писмено искане на една трета от членовете на УС. В тези случаи изискването за срока по чл. 39, ал. 3 не важи.

(2) Ако Председателят не свика заседание на УС в седмодневен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС.

Чл. 41 (1) УС може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл. 42. УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Чл. 43. УС взема решения с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 36, б. “а”,“г”,”ж” и “й”– с мнозинство 2/3 от всички членове.

Чл. 44 (1) Управителният съвет избира от състава си член, който изготвя протоколите от проведените заседания и ги подрежда в специално създадени за целта книги.

(2) Председателят на УС и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

VІІИМУЩЕСТВО

Чл. 45. Имуществото на Сдружението се състои от право на собственост и  други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, парични влогове, обекти на интелектуална собственост, ноу – хоу, ценни книжа и вземания, както и  други права и задължения, подпомагащи осъществяването на идеалните цели на Сдружението.

Чл. 46. Имуществото на Сдружението се набира на доброволни начала от български и чуждестранни физически и юридически лица чрез:

а/ встъпителен и редовен членски внос, определен по размер от Общото събрание;

б/ дарения, спонсорства и завещания;

в/ прехвърляне на права и вземания;

г/ лихви по парични сметки и депозити.

Чл. 47. Актовете на разпореждане с имуществото на Сдружението се извършват от Управителния съвет в съответствие с разпоредбите на настоящия Устав.

Чл. 48. Разходването на средствата на Сдружението се извършва съобразно с нейните нестопански цели.

Чл. 49. Сдружението може да учредява, да участва като учредител или да придобива право на участие в търговски дружества.

VІІІ. РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Чл. 50 (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за реализиране на целите, определени по реда на този Устав и Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

(2) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението в полза на лицата по чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ Общото събрание взема мотивирано решение с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички негови членове.

(3) Сдружението подбира лицата и начина на тяхното подпомагане в зависимост от целите и финансовите си възможности, съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и се вписва в централния регистър.

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл. 41, ал. 3, т. 1 от ЗЮЛНЦ, както и с юридически лица, в които посочените лица са Управителния съвети или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

ІХ. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 51 (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите на чл. 13, ал. 4 и чл. 14, ал. 3 от ЗЮЛНЦ ликвидаторът се определя от Софийски Градски съд.

(3) Ликвидаторът е длъжен да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото и едва след това на недвижимото имущество на Сдружението. Той няма право по какъвто и да е начин да прехвърля имущество на лицата по чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

Х. НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ

Чл. 52. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет, който при или по повод упражняване на представителните си функции може да упълномощава трети лица, включително адвокати, определени изцяло по негова преценка, с всички или с част от правата, предоставени съгласно разпоредбите на този Устав.

ХІПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 53. Сдружението се прекратява при условията и реда за това, предвиден в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 54. При прекратяване на Сдружението, останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество, съгласно чл. 44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел на тази на Сдружение “Организация на пациентите с ревматологични заболявания вБългария”.

Чл. 55. Всички изменения и допълнения на този Устав са валидни, ако са направени писмено и  предприети съгласно разпоредбите на този устав и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 56. За неуредени от настоящия Устав въпроси се прилагат разоиредбите на  Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото българско законодателство.